Tin tức chung

Để phân quyền và ủy quyền hiệu quả

Để việc phân quyền và ủy quyền đạt kết quả cao, lãnh đạo doanh nghiệp nên tuân theo  các nguyên tắc sau:

-Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn: Quyền được giao cho từng người quản lý cần phải tương ứng, nhằm đảm bảo rằng họ có khả năng hoàn thành các kết quả mong muốn và nhắm đạt được mục tiêu quản lý đề ra.

-Nguyên tắc xác định theo chức năng: Mỗi đơn vị được trao những quyền hạn trong phạm vi chức năng quản lý của mình.

-Nguyên tắc bậc thang: Nguyên tắc bậc thang nói về mỗi chuỗi các quan hệ quyền hạn trực tiếp từ cấp trên xuống cấp dưới xuyên suốt toàn bộ tổ chức. Quyền hạn từ người quản lý cao nhất đến mỗi vị trí bên dưới càng rõ rang, thì các vị trí chịu trách nhiệm về việc ra quyết định sẽ càng rõ rang và việc thông tin trong tổ chức sẽ càng có hiệu quả.

-Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc: Các quyết định trong phạm vi quyền hạn của từng người phải được đẩy lên trên theo cơ cấu tổ chức.

-Nguyên tắc thống nhất trong mệnh lệnh: Thống nhất từ trên xuống dưới nhằm thực hiện mục tiêu chung đã đề ra.

-Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm: Do trách nhiệm, nên chẳng có một cấp trên nào có thể trốn tránh trách nhiệm về hành động của các cấp dưới bằng cách ủy quyền.

-Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm: Về các hành động không thể lớn hơn trách nhiệm nằm trong quyền hạn được giao phó, cũng như không thể nhỏ hơn. Quyền hạn và trách nhiệm phải tương xứng nhau.

 

(quantri.vn)