Cơ hội nghề nghiệp

21

Theo Điều 89 Luật BHXH quy định “Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động. Từ ngày 01/01/2018 trở đi, người lao động đóng BHXH dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động"
BHXH là sự bảo đảm bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết…trên cơ sở đóng góp quỹ BHXH do Nhà nước tổ chức thực hiện và sử dụng quỹ đó nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và an toàn xã hội.
BHXH phải nộp cho người lao động trên mức thu nhập cộng với phụ cấp, chi phí doanh nghiệp sẽ tăng lên rất lớn, chính sách đóng BHXH theo luật mới ảnh hưởng lớn đến chi phí của doanh nghiệp.
Theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc và Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
Trong đó, phụ cấp lương tính đóng BHXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
Các khoản bổ sung khác tính đóng BHXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
 Tuy nhiên, theo căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có tới 14 khoản chế độ và phúc lợi sau sẽ không tính đóng BHXH bắt buộc, cụ thể như sau:
1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012;
2. Tiền thưởng sáng kiến;
3. Tiền ăn giữa ca;
4. Tiền hỗ trợ xăng xe;
5. Tiền hỗ trợ điện thoại;
6. Tiền hỗ trợ đi lại;
7. Tiền hỗ trợ nhà ở;
8. Tiền hỗ trợ giữ trẻ;
9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ;
10. Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;
11. Tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;
12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật người lao động;
13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoan 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm tất cả các khoản phụ cấp, khoản bổ sung khác mà chỉ là một số khoản có thể xác định được trước và cố định hàng tháng. Nói cách khác, tiền lương tháng đóng BHXH không phải là toàn bộ thu nhập của người lao động như ý kiến gần đây của một số doanh nghiệp.

Sưu tầm

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Tên *

Email (required)

Website