Cẩm nang nghề nghiệp


Các mẫu biểu tham khảo

Các mẫu biểu tham khảo

23
.abc td { border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid; } BÁO CÁO GIẢM LAO ĐỘNG Tên đơn vị: Loại h&...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.abc td { border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid; } Tên Công ty: ...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.abc td { border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid; } Tên Công ty: ...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.class1 td { border-left:1px black solid; border-bottom:1px black solid; border-top:1px black solid; border-right:1px black s...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.abc td { border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid; } TỜ TRÌNH V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất Kính gửi: G...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.style1 { text-align: center; } THƯ MỜI V/v nội dung làm bài kiểm tra Kính gửi:………&hell...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.style1 { text-align: center; } THƯ MỜI V/v nội dung làm bài kiểm tra Kính gửi:………&he...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.style1 { text-align: center; } THƯ MỜI V/v nội dung làm bài kiểm tra Kính gửi:………&he...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
.style1 { text-align: center; } THÔNG BÁO V/v nội dung làm bài kiểm tra Kính gửi:…&helli...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
22
p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:16.0pt; font-family:"Angsana New","serif"; color:bla...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
19
.abc td { border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid; } KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ [Tên công ty] (............
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
19
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG ĐƠN VỊ 6 THÁNG   6 tháng đầu năm 201 … ...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
19
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM DỰ PHỎNG VẤN  Chức danh dự tuyển:  Mã số ứng vi&...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
19
DANH SÁCH ỨNG VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA Chức danh dự tuyển:   M&atild...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
19
DANH SÁCH KẾT QUẢ LÀM BÀI KIỂM TRA  Chức danh dự tuyển:  Mã số...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
19
BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN Người phỏng vấn:………………………………&hell...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
18
BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN   Ngày:……………&hellip...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo
18
Untitled 1 h5 {margin-top:12.0pt; margin-right:0in; margin-bottom:3.0pt; ma...
Đăng bài trong: Các mẫu biểu tham khảo

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)