Cẩm nang nghề nghiệp


Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

25
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG H&Og...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
24
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
24
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
24
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
Ngày 27/4/2010, TTg Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với cô...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
CHÍNH PHỦ ________ Số: 86/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
Nghị định Số: 47/2010/NĐ-CP
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HÒ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
23
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- Số: 53/2010/QĐ-UBND ...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật
22
Trích theo nguồn: http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/ THS. ĐỖ THỊ VÂN ANH - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Sau...
Đăng bài trong: Văn bản pháp luật

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)