Cẩm nang nghề nghiệp


Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội

28
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
28
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
05
Chậm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Thứ bảy, 03/07/2010, 0...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
04
Chế độ Tử tuất (Qui định tại điều 63 đến điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội.) I.  Trợ cấp mai táng: 1.1. Điều kiện hưởng: Người ...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
04
Chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Qui định tại điều 38 đến điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội.) 1.  Điều kiện hưởng: 1.1. Chế ...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
04
Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội bắt buộc I. Đối tượng tham gia:         Người lao động là...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
04
Bộ Luật Lao động năm 1994 quy định “Các loại hình bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hoặc tự nguyện được áp dụng đối vớ...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
27
A. Hưởng lương hưu hàng tháng: 1.Điều kiện hưởng lương hưu: a/ Nam ≥ 60 tuổi, nữ ≥ 55 tuổi. Thời gian tham gia BHXH  &...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
27
Chế độ ốm đau 1. Điều kiện: - Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. (Trường hợp ốm đau, ...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội
27
1. Điều kiện hưởng: - Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Lao động nữ mang thai...
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (5)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (1)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (3)
..Kỹ năng tuyển dụng (23)
..Lập kế hoạch đào tạo (0)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (30)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (3)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (2)
..Bảo hiểm xã hội (10)
..Bảo hiểm y tế (5)
..Bảo hiểm thất nghiệp (2)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (0)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (18)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (4)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)