Cẩm nang nghề nghiệp

17
Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Một hình thái cụ thể của một tổ chức có thể coi là một bộ phận nhỏ nhất của hệ thống lao động xã hội. Đồng thời, đó là sự biểu hiện quan hệ trực tiếp giữa các cá nhân của một tổ chức trong quá trình lao động. Trong nội dung này, chúng ta xem xét biểu hiện của hệ thống lao động trong phạm vi khác, đó là sự hình thành nguồn lao động trong hệ thống các ngành kinh tế quốc dân.

Chúng ta đều biết rằng sự hình thành các ngành kinh tế là tiền đề cho sự hình thành các nguồn lao động trong các ngành, đến lượt nó, phân công lao động xã hội ngày lại thúc đẩy sự ra đời và phát triển của nhiều nghề mới, ngành mới, làm phong phú thêm hệ thống sản xuất – và đó là hệ thống lao động xã hội. Những biểu hiện cụ thể của hệ thống đó là:

-       Từ cuộc đai phân công lao động xã hội lần thứ nhất với kết quả là chăn nuôi tách khỏi trồng trọt cho đến nay, nền sản xuất xã hội đã được hình thành nên hệ thống bao gồm các ngành, vùng trong nền kinh tế quốc dân, và tạo thành hệ thống các bộ phận lao động (nguồn nhân lực) trong các ngành kinh tế. Các bộ phận nguồn nhân lực ngày nay liên kết chặt chẽ với nhau trong mối quan hệ nội bộ ngành và giữa các ngành trong quá trình thực hiện những mục tiêu của nền sản xuất xã hội.

-       Nguồn nhân lực bộ phận nói riêng và tổng nguồn nhân lực xã hội nói chung có cấu trúc phức tạp bao gồm nhiều bộ phận nhỏ trong hệ thống lớn như: cấu trúc theo tuổi, giới tính; trong tuổi và ngoài độ tuổi lao động; cấu trúc theo trình độ giáo dục; trình độ chuyên môn nghiệp vụ v.v… Các bộ phân nguồn nhân lực này liên kết, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình sản xuất.

Các nguồn lực tham gia vào quá trình sản xuất là có hạn – trong đó có nguồn lực về con người – song nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm sản xuất ra là vô hạn. Trong một lúc, nền sản xuất không đủ để đáp ứng những nhu cầu đó. Vì vậy, xã hội phải lựa chọn, phân phối các nguồn lực để sản xuất những sản phẩm đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất và do vậy tạo ra mối liên kết xã hội của nguồn lực hay liên kết các hành vi lao động của con người trong phạm vi xã hội của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)