Cẩm nang nghề nghiệp

17
Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Tổ chức là một thuật ngữ dùng để chỉ một hình thái nhất định, trong đó con người có liên quan mật thiết với nhau trong việc thực hiện mục tiêu chung. Như vậy, nói đến một tổ chức là nói đến một mục tiêu, công việc và những con người thực hiện công việc trong tổ chức đó. Theo lý thuyết về phân công lao động xã hội, hoạt động lao động với tư cách là hành vi của một tổ chức là kết quả của sự tác động qua lại giữa các hình thức phân công lao động xã hội.

Từ xa xưa, con người không thể đơn độc chống chọi lại sự thay đổi của môi trường bất lợi đối với cuộc sống của họ mà buộc họ phải liên kết với nhau trong một quần thể cộng đồng. Điều này chúng ta cũng thấy tồn tại ở động vật, như là một hoạt động có tính chất bản năng cho sự tồn tại của chúng. Hình thức tổ chức đầu tiên mà con người tham gia vào đó là gia đình, bộ tộc, dòng họ v.v… khi hoạt động lao động của con người khép kín dưới hình thức tự cung tự cấp. Do phân công lao động ngày càng chi tiết, hiệp tác lao động ngày càng chặt chẽ, con người được liên kết chặt chẽ trong một hình thức tổ chức lao động nhất định và kết quả là sản phẩm sản xuất ra ngày càng được nhiều hơn.

Sự liên kết con người trong một tổ chức nhất định đã vượt ra khỏi các mục tiêu kinh tế, mang đậm bản sắc xã hội nhân văn. Trong một tổ chức, con người cảm thấy được tăng cường thêm sức mạnh, tin tưởng vào khả năng của bản thân mình trong quá trình tìm kiếm các phương thức để đạt được mục tiêu cá nhân. Trong mối quan hệ đó, con người cảm nhận được giá trị bản thân mình cũng như các thành viên trong tổ chức của mình. Chính sự liên kết đó tạo nên sức mạnh chung của tổ chức.

Cùng với nghiên cứu hành vi cá nhân, việc nghiên cứu hành vi của một tổ chức có ý nghĩa quan trọng ở chỗ, việc liên kết con người trong tổ chức là một tất yếu, là bước phát triển cao trong tổ chức lao động do kết quả của sự phân công và hiệp tác lao động, song con người có nhân cách khác nhau, có những nhu cầu động cơ khác nhau trong quá trình tham gia vào các hoạt động sản xuất. Việc tìm kiếm những con người có cùng động cơ, có cùng một mục đích để liên kết họ, tạo ra sức mạnh cho họ trong một hình thái tổ chức phù hợp không chỉ là nhu cầu của từng cá nhân của người lao động mà còn là nhu cầu và mục tiêu của các nhà quản lý.

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)