Cẩm nang nghề nghiệp

17
Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Trong quá trình sản xuất, cần phải tính toán trước một cách tỉ mỉ các nguồn lực, về số lượng cũng như chất lượng các yếu tố cơ bản của sản xuất: máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, số lượng công nhân và cán bộ chuyên môn. Bởi vậy, kế hoạch hóa nguồn nhân lực là một trong những nội dung cơ bản của quản lý nguồn nhân lực. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực bao gồm ba bộ phận hợp thành: kế hoạch năng suất lao động; kế hoạch số lượng người làm việc và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng.

Mục tiêu của kế hoạch hóa nguồn nhân lực là nhằm:

-       Tiết kiệm chi phí về thời gian lao động cho một đơn vị sản phẩm (tăng năng suất lao động).

-       Tiết kiệm được chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm.

Việc lập ra các loại kế hoạch là xuất phát từ vị trí của chúng. Kế hoạch năng suất lao động có vai trò tìm ra các giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm khai thác các khả năng tiềm tàng nâng cao năng suất lao động. Kế hoạch số lượng người làm việc và kế hoạch tiền lương được xây dựng bằng các phương pháp khác nhau nhằm mục đích sử dụng đúng số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong từng thời kỳ nhất định cũng như đảm bảo thực hiện được các chức năng của tiền lương.

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)