Cẩm nang nghề nghiệp

17
Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Mục đích của quá trình quản lý là nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Muốn vậy cần phải thấy rõ cái gì thúc đẩy con người tham gia lao động. Nói cách khác, động cơ lao động của họ là gì? Về vấn đề này, từ lâu C.Mác đã chỉ ra rằng: con người lao động là nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình mà trước hết là những nhu cầu về ăn, mặc, ở sau đó là đi lại, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, vui chơi, giải trí, v.v… Mặt khác, người lao động sáng tạo ra sản phẩm không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân họ mà còn thỏa mãn nhu cầu của gia đình họ và góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Trong thực tế, việc đáp ứng các nhu cầu tái sản xuất sức lao động được thực hiện thông qua hệ thống tiền lương, tiền thưởng và các khuyến khích vật chất, tinh thần khác. Hệ thống tiền lương, tiền thưởng thường được xây dựng trên cơ sở như: phân loại lao động theo nghề, theo chuyên môn, tính đổi lao động phức tạp ra thành lao động giản đơn; quy định mức lương tối thiểu, thiết kế hệ thống các thang bảng lương với các bậc và các hệ số khác nhau; xác định các loại hình tiền thưởng, chỉ tiêu, điều kiện thưởng; xác định cơ chế tiền lương. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống tiền lương, tiền thưởng phải mang tính mềm dẻo, linh hoạt dẽ thích ứng với sự thay đổi của tiền công trên thị trường và phải gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)