Cẩm nang nghề nghiệp

17
Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Trong lĩnh vực sản xuất vật chất, có việc làm nghĩa là có trạng thái phú hợp về mặt số lượng và chất lượng giữa tư liệu sản xuất và sức lao động để tạo ra hàng hóa theo nhu cầu của thị trường. Sự phù hợp giữa yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động có thể được thể hiện thông qua cấu tạo hữu cơ của tư bản c/v. Cấu tạo này cho thấy:

-       Trạng thái kỹ thuật của việc làm tại một thời điểm nhất định (trình độ công nghệ của quá trình sản xuất sản phẩm). Trạng thái đó được biểu hiện cụ thể thông qua quan hệ là một đơn vị lao động sống (v) vận hành được bao nhiêu đơn vị lao động hàng hóa ( c ).

-       Nếu xem xét về mặt vốn, cho thấy càn đầu tư cho việc làm theo quan hệ tỷ lệ như thế nào, bao nhiêu cho (v) và bao nhiêu cho ( c ).

Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm không thể chỉ liên quan tới yếu tố vốn và sức lao động mà còn liên quan đến hàng loạt yếu tố khác. Dưới dạng khái quát, có thể biểu thị mối quan hệ này thông qua hàm số sau:

Y = f(x,j,l,w…n)

Trong đó:

Y: Số lượng việc làm được tạo ra

x: Vốn đầu tư để mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ, nhà xưởng

j: Nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng lao v.v …

l: Số lượng và chất lượng lao động

w: Nhu cầu của thị trường đối với loại sản phẩm nào đó

Trong thực tế, còn nhiều yếu tố khác phức tạp hơn tác động tới quá trình tạo việc làm. Ví dụ như, do giá cả xăng dầu tăng nhanh dấn đến giá thành sản phẩm tăng, hàng hóa không tiêu thụ được, sản xuất bị đình đốn, thất nghiệp tăng. Cơ sở hạ tầng yếu kém cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tạo việc làm.

Vấn đề tạo việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là ở những nước đang phát triển. Ở Việt Nam, vấn đề tạo việc làm, thu hút con người tham gia lao động còn đang đứng trước những thử thách lớn là dân số tăng nhanh dẫn đến nguồn nhân lực tăng nhanh trong khi đất đai có hạn; kinh tế Việt Nam chưa phát triển, cung lao động lớn hơn cầu rất nhiều, trong khi vốn đầu tư hạn chế; tỉ lệ hàng hóa xuất khẩu còn thấp … Bở vậy, vấn đề tạo việc làm thu hút con người tham gia vào nền sản xuất xã hội đòi hỏi phải có những chiến lược kinh tế phù hợp.

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)