Cẩm nang nghề nghiệp

17
Trích theo: Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực trường ĐH Kinh Tế

Cho đến nay đã xuất hiện nhiều học thuyết khác nhau về quản lý nguồn nhân lực. Có học thuyết xuất hiện từ thời cổ Aristot, Platon, có trường phái cổ điển như Adam Smith, Ricardo; học thuyết về lao động của C.Mác. Xuất hiện muộn hơn là các học thuyết quản lý con người trong công nghiệp như: F. W. Taylor, Henri Fayol và các trường phái hiện đại khác như: Trường phái các nhà tâm lý học, trường phái các nhà xã hội học vv … Các nhà quản lý nguồn nhân lực cần khai thác, chọn lọc các học thuyết đó vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong việc hoạch định các chính sách quản lý nhà nước về nguồn nhân lực.

Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực là một khoa học. Nội dung quản lý nhà nước về nguồn nhân lực đã được đề cập trong Bộ luật lao động, bao gồm:

-       Nắm vững cung cầu và biến động về cung cầu lao động trên thị trường lao động. Trên cơ sở đó hoạch định các chính sách về phân, sử dụng nguồn nhân lực.

-       Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân xây dựng các vùng kinh tế mới, đưa người di lao động ở nước ngoài.

-       Quyết định các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn và vệ sinh lao động và các chính sách khác về lao động và xã hội về xây dựng các mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp.

-       Tổ chức nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về thị trường lao động, về mức sống, thu nhập của người lao động.

Mở rộng quan hệ hợp tác lao động với nước ngoài và các tổ chức quốc tế.
Đăng bài trong: Thông tin về lao động

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)