Cẩm nang nghề nghiệp

27
Tổng cục Thuế tiếp tục có công văn hướng dẫn xử lý hàng loạt vướng mắc liên quan đến việc triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo hướng xử lý của Tổng cục Thuế, trong trường hợp cá nhân đăng ký thuế tại một cơ quan thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế tại một cơ quan thuế khác thì không phải làm thủ tục chuyển mã số thuế về cơ quan quản lý mới.

Cũng theo Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế sẽ xem xét để thực hiện hoàn thuế mà không xử lý bù trừ số thuế mà cá nhân đã nộp thừa. Ngay cả trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ hoạt động kinh doanh có số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế cũng không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau mà thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định.

Liên quan đến thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân có nhà, tài sản cho thuê, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân cho thuê nhà, tài sản trước năm 2009, đã thu toàn bộ tiền cho thuế theo hợp đồng, đã khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên toàn bộ doanh thu đã thu từ hoạt động cho thuê thì từ ngày 1.1.2009, cá nhân được quyền lựa chọn giữ nguyên mức thuế TNDN đối với doanh thu từ năm 2009 trở đi (25% thu nhập) hoặc tính lại thuế theo Luật thuế TNCN và nộp thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần (gồm 7 bậc thuế, thấp nhất là 5% và cao nhất là 35% thu nhập).

Muốn chuyển sang nộp thuế TNCN thay vì thuế TNDN, cá nhân có nhà, tài sản cho thuê chỉ cần làm đơn đề nghị chuyển cách tính thuế và gửi cho cơ quan quản lý thuế. Trong đơn, cá nhân phải ghi rõ người cho thuê, người đi thuê, doanh thu đã thu tiền trước, thời hạn thu tiền trước, số thuế TNDN đã nộp. Căn cứ vào vào đơn đề nghị của cá nhân có nhà, tài sản cho thuê, hợp đồng cho thuê và chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, cơ quan thuế sẽ tính lại số thuế TNCN phải nộp cho doanh thu phát sinh từ năm 2009 trở đi.

Nếu số thuế TNCN phải nộp thấp hơn số thuế TNDN thì cơ quan thuế sẽ hoàn lại tiền thuế cho cá nhân hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ tính thuế sau theo đề nghị của cá nhân có nhà, tài sản cho thuê.

Đối với trường hợp hợp đồng thuê nhà, tài sản quy định giá thanh toán là giá chưa có thuế, bên đi thuê phải nộp toàn bộ tiền thuế cho bên cho thuê (diễn ra phổ biến hiện nay), Tổng cục Thuế cũng cho phép bên đi thuê được lựa chọn nộp thuế TNCN hoặc TNDN như hướng dẫn trên.

Liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp cá nhân được công ty mẹ điều chuyển xuống làm việc tại đơn vị phụ thuộc và chỉ nhận thu nhập duy nhất tại công ty mẹ thì cá nhân được uỷ quyền cho công ty mẹ quyết toán thuế TNCN. Cá nhân cũng được uỷ quyền cho công ty mẹ quyết toán thuế TNCN nếu cá nhân có thu nhập duy nhất tại đơn vị phụ thuộc và đơn vị này hạch toán phụ thuộc công ty mẹ. Ngược lại, nếu đơn vị phụ thuộc hạch toán độc lập với công ty mẹ thì cá nhân phải uỷ quyền cho đơn vị phụ thuộc quyết toán thuế TNCN.

www.baodautu.vn
Đăng bài trong: Thuế thu nhập cá nhân

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)