Cẩm nang nghề nghiệp

23

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1655/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quỹ tiền lương

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Xét Tờ trình số 409/BQL ngày 12/8/2010 Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5;
Xét biên bản ngày 06/10/2010 về việc thẩm tra Quyết toán quỹ tiền lương năm 2009 và kế hoạch quỹ lương năm 2010 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Quỹ tiền lương năm 2010 đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 (có phụ lục kèm theo).

Tổng quỹ tiền lương được giao là mức trần tối đa theo kế hoạch giao.

Trong năm thực hiện kế hoạch, nếu tổng vốn xây dựng thực hiện so với kế hoạch giao quỹ tiền lương tăng lên hay giảm xuống, thì tổng mức được trích cho chi phí quản lý và tổng quỹ tiền lương được điều chỉnh tương ứng. Trường hợp chi phí phát sinh trong năm vượt quá tổng nguồn kinh phí được duyệt phải trừ lùi quỹ tiền lương đến khi tổng chi phí không vượt quá nguồn kinh phí đã được duyệt.

Căn cứ vào kế hoạch được giao và thực tế thực hiện, đơn vị có phương án trả lương cho phù hợp. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

BẢN PHỤ LỤC

GIAO QUỸ TIỀN LƯƠNG NĂM 2010 ĐỐI VỚI BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 5
(Kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2010

Ghi chú

1

Nguồn được chi cho các hoạt động quản lý trong năm

Triệu đồng

6.223,047

Tổng số vốn xây lắp và thiết bị: 305 tỷ đồng

2

Tổng quỹ tiền lương

Triệu đồng

4.312,905

Quỹ lương làm đêm, thêm giờ chi theo số ngày thực tế làm việc, theo quy định của Luật lao động

 

[Đọc thêm...]

Đăng bài trong: Văn bản pháp luật

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)