Cẩm nang nghề nghiệp

04

Chế độ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Ý nghĩa của chính sách Bảo Hiểm Y Tế:

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bảo hiểm y tế mang tính xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận, hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả trong khám, chữa bệnh và toàn dân tham gia.

Những quy định chung:

1) Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở KCB trong việc tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT theo đúng quy định của Điều lệ BHYT ban hành kèm theo NĐ số 63/CP.

2) Thẻ BHYT do BHXH Việt Nam thống nhất phát hành và quản lý trên phạm vi cả nước. Thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp cho người tham gia BHYT, xác định người đứng tên được hưởng quyền lợi về BHYT trong thời hạn ghi trên thẻ.

3) Người tham gia BHYT có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thẻ BHYT, không được sửa chữa, tẩy, xóa, làm rách nát và cho người khác mượn để đi KCB.

4) Cơ sở KCB BHYT là các cơ sở y tế trong và ngoài công lập có hợp đồng KCB với cơ quan BHXH để tổ chức khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

5) Quỹ BHYT (bao gồm quỹ BHYT bắt buộc và quỹ BHYT tự nguyện) là quỹ thành phần của quỹ BHXH, được quản lý tập trung, thống nhất, dân chủ và công khai theo Quy chế quản lý tài chính hiện hành; được hạch toán riêng theo từng quỹ thành phần.

PHẠM VI QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT

Khám, chữa bệnh đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở KCB

1. Người có thẻ BHYT bắt buộc còn giá trị sử dụng khi khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú và nội trú ở các cơ sở KCB công lập và ngoài công lập có hợp đồng với cơ quan BHXH về KCB cho người có thẻ BHYT (sau đây viết tắt là cơ sở KCB BHYT) được hưởng quyền lợi:

a) Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng (theo danh mục quy định của Bộ Y tế) trong thời gian điều trị tại cơ sở KCB;

b) Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

c) Thuốc, dịch truyền trong danh mục theo quy định của Bộ Y tế;

d) Máu và các chế phẩm của máu;

đ) Các phẫu thuật, thủ thuật;

e) Khám thai và sinh đẻ;

g) Sử dụng vật tư, thiết bị y tế và giường bệnh;

h) Chi phí vận chuyển trong trường hợp phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với người nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội, người sinh sống hoặc công tác ở khu vực I, khu vực II khu vực III theo phân định khu vực của Uỷ ban Dân tộc trên cơ sở các tiêu chí quy định tại Thông tư số 41/UB-TT ngày 08/01/1996 của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc).

2. Người có thẻ BHYT bắt buộc khi KCB tại cơ sở đăng ký KCB ban đầu và ở cơ sở KCB BHYT khác theo giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế hoặc trong những trường hợp cấp cứu tại các cơ sở KCB BHYT, được cơ quan BHXH thanh toán chi phí KCB theo giá viện phí hiện hành của nhà nước.

3. Người có thẻ BHYT nhập viện trong tình trạng cấp cứu, chậm nhất 48 giờ kể từ khi nhập viện, phải xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết theo quy định để được hưởng đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở KCB kể từ ngày vào viện. Nếu sau 48 giờ mới xuất trình giấy tờ KCB BHYT, người bệnh chỉ được hưởng quyền lợi BHYT kể từ khi xuất trình đầy đủ giấy tờ KCB BHYT, các chi phí KCB phát sinh trong thời gian trước đó người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB và được cơ quan BHXH thanh toán một phần chi phí như đối với trường hợp KCB theo yêu cầu riêng.

Trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê mà không có người thân đi cùng thì chậm nhất trước khi ra viện phải xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết theo quy định.

Bệnh nhân BHYT sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn theo danh mục các dịch vụ kỹ thuật cao của Bộ Y tế được quỹ BHYT thanh toán như sau:

- Được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí dưới 7.000.000 đ (bảy triệu đồng).

- Đối với dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí từ 7.000.000 đ (bảy triệu đồng) trở lên được thanh toán như sau:

* Đối với đối tượng là người hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên, người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ đó.

* Đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người cao tuổi tàn tật không nơi nương tựa; người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng và các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng; người được hưởng chế độ KCB cho người nghèo: Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí của dịch vụ nhưng tối đa không quá 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng) cho một lần sử dụng dịch vụ đó.

* Các đối tượng còn lại: Quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí nhưng mức thanh toán tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ đó, phần còn lại do người bệnh BHYT tự thanh toán cho cơ sở KCB. Trường hợp 60% chi phí thấp hơn 7.000.000 đ (bảy triệu đồng) thì quỹ BHYT thanh toán bằng 7.000.000 đ (bảy triệu đồng) .

- Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn sau khi thống nhất với Bộ Tài chính để cơ quan BHXH có căn cứ thanh toán với các cơ sở KCB.

THANH TOÁN CHI PHÍ VẬN CHUYỂN CHO BỆNH NHÂN BHYT

- Trường hợp vận chuyển người bệnh bằng phương tiện của cơ sở KCB, cơ quan BHXH sẽ thanh toán chi phí vận chuyển cho cơ sở KCB với mức thanh toán không quá 0,2 lít xăng/ km vận chuyển (cho cả lượt đi và về) theo giá hiện hành tại thời điểm sử dụng. Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.

- Trường hợp người bệnh không sử dụng phương tiện của cơ sở KCB, cơ sở KCB nơi giới thiệu người bệnh chuyển tuyến thanh toán cho người bệnh với định mức 30.000 đồng/100 km (cho một lượt đi).

Các đối tượng được hưởng chi phí vận chuyển:

- Người họat động Cách mạng trước tháng Tám 1945

- Vợ hoặc chồng, bố mẹ đẻ, con liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do thương tật từ 2% trở lên, kể cả thương binh lọai B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước;

- Người họat động Cách mạng hoặc họat động kháng chiến bị địch bắt tù, đày có giấy chứng nhận theo quy định;

- Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tạt từ 61% trở lên, kể cả bệnh binh hạng 3 bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước;

- Người có công giúp đỡ Cách mạng;

- Người được hưởng trợ cấp phục vụ và con thứ nhất, thứ hai dưới 18 tuổi của thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

- Người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đang hưởng trợ cấp hàng tháng

- Các đối tượng bảo trợ xã hội

- Ủy ban nhân dân xã lập danh sách và đóng cả 3% cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng đang sống tại cộng đồng từ nguồn ngân sách xã.

- Trung tâm nuôi dưỡng, trung tâm bảo trợ xã hội lập danh sách và đóng cả 3% cho đối tượng đang sống tại trung tâmtừ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho trung tâm

- Người cao tuổi từ 90 tuồi trở lên và người cao tuổi tàn tật không nơi nương tựa được trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng hoặc được nuôi dưỡng tại các sở nuôi dưỡng tập trung

Người sinh sống, công tác ở khu vực I khu vực II khu vực III theo phân định khu vực của Uỷ ban Dân Tộc trên cơ sở các tiêu chí quy định tại thông tư số 41/UB-TT ngày 8/1/1996 của Uỷ ban Dân Tộc và Miền núi (nay là Uỷ ban Dân Tộc)

KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu là cơ sở KCB ngoài công lập có hợp đồng KCB BHYT

Người có thẻ BHYT bắt buộc khi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu là cơ sở KCB ngoài công lập có hợp đồng KCB BHYT, được cơ quan BHXH thanh toán chi phí theo giá viện phí của các dịch vụ y tế tại cơ sở KCB nhà nước ở tuyến chuyên môn kỹ thuật phù hợp. Người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB phần chênh lệch (nếu có) giữa mức thu viện phí của cơ sở KCB ngoài công lập với mức phí mà cơ quan BHXH đã thỏa thuận thanh toán.

Các trường hợp không được hưởng quyền lợi BHYT

Cơ quan BHXH không thanh toán chi phí KCB trong các trường hợp sau:

Điều trị bệnh phong;

Thuốc đặc hiệu điều trị các bệnh: lao, sốt rét, tâm thần phân liệt, động kinh và các bệnh khác nếu đã được ngân sách nhà nước chi trả thông qua các trương trình y tế quốc gia, các dự án hay các nguồn kinh phí khác;

Chuẩn đoán, điều trị HIV/AIDS (trừ các xét nghiệm HIV đối với các trường hợp phải làm theo quy định chuyên môn và các đối tượng được quy định tại Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 cuả Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro trong nghề nghiệp; bệnh lậu, bệnh giang mai;

Tiêm chủng phòng bệnh, điều dưỡng, an dưỡng, xét nghiệm và chẩn đoán thai sớm; khám sức khoẻ, kể cả khám sức khoẻ định kỳ, khám tuyển lao động ,tuyển sinh, tuyển nghĩa vụ quân sự; thực hiện các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và điều trị vô sinh;

Chỉnh hình thẩm mỹ và tạo hình thẩm mỹ , làm chân tay giả , mắt giả , răng giả, máy trợ thính;

Điều trị các bệnh đã xác định là bệnh nghề nghiệp: tai nạn lao động (tai nạn trong giờ làm việc, tại nơi làm việc kể cả làm việc ngoài giờ do yêu cầu cuả người sử dụng lao động; tai nạn ngoài nơi làm việc khi thực hiện theo yêu cầu cuả người sử dụng lao động, tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc; tai nạn chiến tranh; tai nạn do thiên tai;

Điều trị các trường hợp tử, cố ý gây thương tích, nghiện chất ma tuý hay do thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật;

Các chi phí trong giám định y khoa: giám định y pháp; giám định y pháp tâm thần;

Các trường hợp KCB, phục hồi chưc năng và sinh đẻ tại nhà;

Sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục quy định, thuốc theo yêu cầu riêng cuả người bệnh; sử dụng các phương pháp chữa bệnh chưa được cho phép cuả Bộ Y tế ; các trường hợp tham gia nghiên cưú, thử nghiệm lâm sàng.

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI CÓ THẺ BHYT BẮT BUỘC KHI KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU RIÊNG

- Người có thẻ BHYT KCB đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật nhưng tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh, tự chọn các dịch vụ y tế thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí theo mức giá viện phí hiện hành của nhà nước áp dụng cho cơ sở KCB đó. Người bệnh tự chi trả phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và giá viện phí do nhà nước quy định. Trường hợp người bệnh BHYT yêu cầu sử dụng các dịch vụ ngoài chỉ định chuyên môn thì người bệnh tự chi trả chi phí của các dịch vụ đó.

- Trường hợp người có thẻ BHYT khám đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật nhưng do không xuất trình đúng, đủ hoặc muộn các loại giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định.Trong trường hợp này người bệnh chỉ được hưởng quyền lợi BHYT kể từ khi xuất trình đầy đủ thủ tục, các chi phí khám chữa bệnh phát sinh trong thời gian trước đó người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh và được BHXH thanh toán một phần chi phí khám chữa bệnh theo yêu cầu riêng.

- Người có thẻ BHYT tự đi KCB vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; KCB tại các cơ sở KCB không có hợp đồng với cơ quan BHXH thì được cơ quan BHXH thanh toán theo chi phí thực tế nhưng tối đa không vượt quá mức chi phí bình quân đối với mỗi loại hình KCB của tuyến chuyên môn kỹ thuật phù hợp (theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo). Trường hợp đi KCB ở nước ngoài thì được cơ quan BHXH thanh toán theo mức chi phí bình quân của các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

PHỤ LỤC

MỨC CHI PHÍ BÌNH QUÂN TẠI CÁC TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ÁP DỤNG THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ  KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU RIÊNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005)

Loại hình khám, chữa bệnh

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Chi phí bình quân (VND)

Tp. HCM - Hà Nội (VND)

Ngoại trú

(một lần khám bệnh và cấp thuốc)

Tuyến huyện hoặc tương đương

20.000

24.000

Tuyến tỉnh hoặc tương đương

30.000

36.000

Tuyến trung ương

80.000

96.000

Nội trú

(mỗi đợt điều trị nội trú)

Tuyến huyện hoặc tương đương

250.000

300.000

Tuyến tỉnh hoặc tương đương

550.000

660.000

Tuyến trung ương

900.000

1.080.000

* Đối với các cơ sở KCB tại TP.HCM,Hà Nội thì chi phí bình quân x 1,2.

HỒ SƠ THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH

I. Thanh toán trực tiếp: 

Người có thẻ BHYT (hoặc người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền theo quy định của pháp luật) khi đến thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT tại cơ quan BHXH phải xuất trình một số giấy tờ cần thiết sau:

     1- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ tùy thân có  ảnh hợp lệ.

     2- Giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh (nếu người bệnh không tự đến cơ quan BHXH thanh toác chi phí KCB được).

     3- Đơn thuốc hoặc sổ y bạ(sổ KB), giấy hẹn tái khám theo đúng quy chế bệnh viện.

     4- Giấy ra viện (đối với bệnh nhân điều trị nội trú).

     5- Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính.

     6- Giấy chứng tử (đối với trường hợp thanh toán trợ cấp tử vong)

* Lưu ý:

- Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc từ 100.000 đồng trở lên là hóa đơn tài chính (theo quy định của Bộ Tài Chính).

- Những trường hợp đặc biệt cần có thêm giấy xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục đối với hồ sơ thanh tóan thuốc chống ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục.

II. Trợ cấp tử vong Học sinh - sinh viên:

- Bản trích lục giấy chứng tử do UBND xã ( phường cấp) hoặc bản sao có chứng thực

- Phiếu KCB BHYT  bản chính

III. KCB tại nước ngoài:

- Hồ sơ chứng từ liên quan đến việc KCB ở nước ngòai có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi tham gia BHYT

- Phiếu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).

PHẠM VI QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT TỰ NGUYỆN:

* Người tham gia BHYT tự nguyện được cấp thẻ BHYT để KCB và được hưởng quyền lợi theo quy định tại Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC cụ thể:

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng và được hưởng các quyền lợi theo quy định sau ba mươi ngày, kể từ ngày đóng BHYT đối với các trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn vì bất kỳ lý do gì, trừ các trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, chăm sóc thai sản, sinh đẻ, sử dụng các thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế theo quy định sau:

+ Thẻ BHYT có giá trị sử dụng và được hưởng các quyền lợi khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn sau 180 ngày kể từ ngày đóng BHYT đối với trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn vì bất kỳ lý do gì.

+ Thẻ BHYT có giá trị sử dụng và được hưởng các quyền lợi về chăm sóc thai sản, sinh đẻ sau 270 ngày kể từ ngày đóng BHYT đối với các trường hợp tham gia BHYT tự nguyện lần đầu hoặc tham gia lại sau một thời gian gián đoạn vì bất kỳ lý do gì.

+ Ng­ười bệnh có thẻ BHYT có thời gian tham gia liên tục đủ 36 tháng, từ tháng thứ 37 trở đi, khi sử dụng các thuốc điều trị ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam thì được cơ quan BHXH thanh toán 50% chi phí của các thuốc này.

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục khi đóng BHYT theo quy định.

* Người có thẻ BHYT khi KCB ngoại trú, nội trú tại các cơ sở KCB công lập và ngoài công lập có hợp đồng KCB BHYT với cơ quan BHXH (sau đây viết tắt là cơ sở KCB BHYT) được cơ quan BHXH thanh toán chi phí khi sử dụng các dịch vụ sau:

- Khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng trong thời gian điều trị tại cơ sở KCB (theo danh mục do Bộ Y tế quy định);

- Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng;

- Thuốc, dịch truyền theo danh mục do Bộ Y tế quy định;

- Máu và các chế phẩm của máu;

- Các phẫu thuật, thủ thuật;

- Chăm sóc thai sản và sinh đẻ;

- Sử dụng vật tư, thiết bị y tế và giường bệnh.

* Người tham gia BHYT tự nguyện khi KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu và ở cơ sở KCB khác theo giới thiệu chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và trong các trường hợp cấp cứu tại các cơ sở KCB BHYT, được cơ quan BHXH thanh toán chi phí sử dụng các dịch vụ theo giá viện phí hiện hành của nhà nước, cụ thể:

Khám, chữa bệnh ngoại trú:

- Được thanh toán 100% chi phí khi có chi phí dưới 100.000 đ (một trăm nghìn đồng) cho một đợt khám, chữa bệnh ngoại trú;

- Được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú khi có chi phí từ 100.000 đ (một trăm nghìn đồng) trở lên; phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

Khám, chữa bệnh nội trú:

Được thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh nội trú; phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

- Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao có chi phí lớn (theo danh mục do Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành), được cơ quan BHXH thanh toán 80% chi phí nhưng không quá 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng)  cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó; phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB.

- Người tham gia BHYT tự nguyện khi KCB theo yêu cầu riêng, KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT, KCB ở nước ngoài, được cơ quan BHXH thanh toán theo chi phí thực tế theo tỷ lệ quy định nhưng không vượt quá mức quy định tại Phụ lục của Thông tư này.

- Đối với học sinh, sinh viên: Khi tham gia BHYT tự nguyện, ngoài quyền lợi KCB được hưởng theo quy định còn được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học theo quy định hiện hành. Trường hợp tử vong được trợ cấp 1.000.000 đ (một triệu đồng).

Các trường hợp không được cơ quan BHXH thanh toán:

- Điều trị bệnh phong;

- Thuốc đặc hiệu điều trị các bệnh: lao, sốt rét, tâm thần phân liệt, động kinh, HIV/AIDS và các bệnh khác nếu đã được ngân sách nhà nước chi trả thông qua các chương trình y tế quốc gia, các dự á

Đăng bài trong: Bảo hiểm y tế

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)