Cẩm nang nghề nghiệp

04
Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

I. Đối tượng tham gia:

        Người lao động là công dân Việt Nam, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định về cán bộ, công chức; công nhân quốc phòng, công an nhân dân; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân và hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm bắt buộc; người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động, làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị , tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

II. Mức đóng bảo hiểm xã hội:

1.  Đối với người lao động:

      Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người lao động tính trên mức tiền lương, tiền công tháng với tỷ lệ như sau:

-    Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 bằng 5%;

-    Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 bằng 6%;

-    Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 bằng 7%;

-    Từ tháng 01 năm 2014 trở đi bằng 8%;

2.  Đối với người sử dụng lao động:

       Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người sử dụng lao động tính trên tổng quỹ tiền lương, tiền công tháng với tỷ lệ như sau:

-    Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 bằng 15%;

-    Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 bằng 16%;

-    Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 bằng 17%;

-    Từ tháng 01 năm 2014 trở đi bằng 18%.

III. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội:

1.  Quyền và trách nhiệm của người lao động:

-   Quyền: Được cấp sổ bảo hiểm xã hội; nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc; nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời; hưởng bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng; ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và có quyền khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được miễn thuế.

-   Trách nhiệm: Đóng đầy đủ, kịp thời bảo hiểm xã hội theo quy định; lập hồ sơ bảo hiểm xã hội; bảo quản sổ bảo hiểm xã hội và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2.  Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động:

-   Quyền: Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định về bảo hiểm xã hội; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

-   Trách nhiệm: Người sử dụng lao động phải đăng ký đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội; đóng đầy đủ số tiền bảo hiểm xã hội cho số lao động của đơn vị và hàng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với phần đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động theo quy định; bảo quản sổ bảo hiểm xã hội; trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi không còn làm việc; lập hồ sơ để cấp sổ và hưởng bảo hiểm xã hội; trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động; giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động để được hưởng bảo hiểm xã hội; cung cấp tài liệu, thông tin khi có yêu cầu.

3.  Quyền và trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội:


-   Quyền: Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội không đúng quy định; kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội và từ chối những khoản đóng bảo hiểm xã hội không đúng quy định; chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; kiến nghị trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội.

-   Trách nhiệm: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.

IV. Quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội.

        Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng).

    * Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên

    * Chế độ Ốm đau

    * Chế độ Thai sản

    * Chế độ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

    * Chế độ Hưu trí

    * Chế độ Tử tuất

    * Chế độ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Theo: http://www.bhxhdongnai.gov.vn
Đăng bài trong: Bảo hiểm xã hội

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)