Cẩm nang nghề nghiệp

14
Người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tìm được việc làm, không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) và không hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. Vậy thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp có được bảo lưu không?
Căn cứ tại Điều 52 Luật Việt Làm năm 2013 quy định về việc thông báo tìm kiếm việc làm: trường hợp người lao động đang trong thời gian hưởng TCTN, người lao động hàng tháng phải trực tiếp thông báo với TTDVVL nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm tìm kiếm được việc làm (trừ trường hợp có lý do bất khả kháng hoặc người lao động nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh).
Điểm e Khoản 3, Khoản 4 Điều 53 Luật Việt Làm năm 2013 quy định: Người lao động không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định trong vòng 03 tháng liên tục thì sẽ chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp và không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp.
Như vậy, người lao động đang trong thời gian hưởng TNCT phải thông báo với TTDVVL trừ một số trường hợp đặc biệt. Người lao động không thông báo trong vòng 3 tháng liên tục sẽ bị chấm dứt hưởng và thời gian chưa hưởng không được tính hưởng TCTN cho lần tiếp theo.


Theo: EFY

Đăng bài trong: Bảo hiểm thất nghiệp

Danh mục cẩm nang

Chấm công làm việc (0)
..Thời gian làm việc (4)
..Nghỉ chế độ (7)
..Làm ca/kíp (0)
..Làm thêm (2)
..Làm bù (0)
Tuyển dụng và đào tạo (22)
..Các quy định về tuyền dụng (0)
..Nguyên tắc khi tuyển dụng (4)
..Kỹ năng tuyển dụng (25)
..Lập kế hoạch đào tạo (1)
..Đánh giá kết quả đào tạo (0)
..Quản lý chương trình đào tạo (1)
Lương thưởng, phụ cấp (10)
..Tiền lương (32)
..Phụ cấp (7)
..Tiền thưởng (10)
..Phúc lợi và chế độ (4)
..Thanh toán và chi trả lương (7)
Hợp đồng lao động (14)
..Các loại hợp đồng lao động (6)
..Quy định về hợp đồng lao động (6)
..Thanh lý, gia hạn hợp đồng (5)
..Giải quyết tranh chấp (14)
Đánh giá nhân sự (1)
..Đánh giá kết quả lao động (4)
..Khen thưởng kỷ luật (2)
..Đánh giá lực lượng lao động (4)
Thuế thu nhập cá nhân (17)
..Quy định về thuế thu nhập cá nhân (9)
..Xử lý các trường hợp ngoại lệ (2)
..Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (2)
Thay đổi, điều chuyển nhân sự (0)
..Bổ nhiệm (0)
..Điều chuyển nhân sự (0)
..Miễn nhiệm (0)
..Chính sách quy hoạch nhân sự (15)
Chế độ cho người lao động (3)
..Bảo hiểm xã hội (24)
..Bảo hiểm y tế (13)
..Bảo hiểm thất nghiệp (10)
..Tai nạn, vệ sinh an toàn lao động (1)
Quản lý nhân sự (2)
..Thông tin về lao động (3)
..Theo dõi diễn biến lương (0)
..Quá trình làm việc (2)
..Quá trình học tập rèn luyện (3)
..Các thành tích (3)
..Lưu trữ hồ sơ (4)
..Quản lý nguồn nhân lực (20)
Tham khảo (0)
..Văn bản pháp luật (20)
..Đề tuyển dụng, câu hỏi phỏng vấn (5)
..Một số quy trình tham khảo (4)
..Các mẫu biểu tham khảo (18)